شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

به قربان حسین

آهنگ سفر کرد به فرمان حسین
در کوچۀ کوفه شد غزل‌خوان حسین
وقتی که حماسه را به خون امضا کرد
می‌گفت: که جان من به قربان حسین