حرم

سرو است و به ایستادگی متهم است
از شش جهت آماج هزاران ستم است
شعرم همه ارزانی این یک‌ مصراع:
«جمهوری اسلامی ایران، حرم است»