شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

دلسوختگان

اینان که به شوق تو به‌راه افتادند
دلسوختگان صحن گوهرشادند
شادند، که با قطار تبریز ـ بهشت
در راه زیارت شما جان دادند