شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

زندگان جاوید

نمرده‌اند شهیدان که ماه و خورشیدند
که کشتگان وطن، زندگان جاویدند

خلاف شمع، که می‌گرید از هلاکت خویش
به روز رزم، سپردند جان و خندیدند..

به جان خصم فکندند لرزه همچون بید
ولی چو کوه، ز باد اجل نلرزیدند

بر آستان رضا، چون غبار بنشستند
بر آسمان شرف، همچو مه درخشیدند

به جنگ دشمن، اگر نقد جان نمی‌دادند
به جان دوست، چنین منزلت نمی‌دیدند

اگر به دیدۀ بیگانه‌اند، چون شب تار
ولی به دیدۀ ما، همچو صبح امیدند

به جان پاک شهیدان که زنده‌اند «رهی»
دلاوران، که سزاوار جشن جاویدند