شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

سخن عاشورا

سرسبزی ما از چمن عاشوراست
در نای شهیدان، سخن عاشوراست
فرمود خمینی که دوام اسلام
در زنده نگه داشتن عاشوراست