شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

سربلندان

تویی که نام تو در صدر سربلندان است
هنوز بر سر نی چهرۀ تو خندان است

اگر در آتش مهرت گداختیم چه غم
جزای سوختگان در غمت دوچندان است

به احتیاج، سراغ از غم تو می‌گیریم
که غم، قنوت نماز نیازمندان است

از آن زمان که گرفتی ز مردمان بیعت
جدال عهدشکن‌ها و پای‌بندان است

خوشا به تربت پاک تو سجده بردن ما
تویی که نام تو در صدر سربلندان است