شب قدر

اسرار تو در صفات و اسما مخفی‌ست
مانند خدا که آشکارا مخفی‌ست
باید که ندانیم کجا مرقد توست
وقتی شب قدر بین شب‌ها مخفی‌ست