شهادت

شهادت می‌تواند مرگ در راه وطن باشد
شهادت می‌تواند خلوتی با خویشتن باشد

شهادت می‌تواند در نفاق خنجری از پشت
شهادت می‌تواند در مصافی تن به تن باشد

شهادت می‌تواند ساده مثل عاشقی کردن
شهادت می‌تواند سخت مثل سوختن باشد

شهادت می‌تواند خستگی‌های پرستاری
کنار بستر بیماری یک پیرزن باشد

که می‌داند؟ شهادت در مرام عاشقان شاید
به بی‌پیراهنی پوشاندن یک پیرهن باشد

شهید کربلای چند لبخند تو خواهم شد
تو لبخندی بزن، شاید شهادت سهم من باشد