شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

قدری مهربان...

دلت زخمی دلت آتش‌فشان بود
نگاهت آسمان بود، آسمان بود
فقط «روح رسول الله»! ای کاش
مدینه با تو قدری مهربان بود