شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

مهمانی ماه

زهرای حزین، ز گرد راه آمده بود
جبریل، غریق اشک و آه آمده بود
در کنج خرابه، در میان طبقی
خورشید به مهمانی ماه آمده بود