چراغ

یک روز شبیه ابرها گریانم
یک روز چنان شکوفه‌ها خندانم
دیروز کتیبۀ محرم بودم
امروز چراغ نیمۀ شعبانم