کیست؟

در سایۀ این حجاب نوری ازلی‌ست
هر چند زن است اما آواش جلی‌ست
دارد همۀ وجودمان می‌لرزد
این کیست که خطبه خواندنش مثل علی‌ست؟!