شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

آل اسلام به پا می‌خیزد

بوسه بر قبر پیمبر ممنوع؟!
بوسه بر پنجۀ شیطان مشروع؟!
چهره‌منحوسان آل سعود!
ننگ بر زشتی قاموس شما
دین‌فروشان هم‌آواز جهود!
زود باشد که بگیرد ناگاه
شعله در خرمن سالوس شما
گوشتان هست اگر، گوش کنید
بغض شب می‌ترکد
در سحرگاه قیام
آل اسلام به پا می‌خیزد
و فرو می‌میرد
آخرین پِت‌پِت فانوس شما!