آه

در وسعت شب سپیده‌ای آه کشید
خورشید به خون تپیده‌ای آه کشید
آن‌لحظه که زینب به اسارت می‌رفت
بر نیزه سر بریده‌ای آه کشید