شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

بهشت زیر پای مادر

ندیدم چون محبت‌های مادر
فدای شأن بی‌همتای مادر
همین که فاطمه مادر شد، از شوق،
بهشت افتاد زیر پای مادر