شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

سرداران عاشق

سفر کردند سرداران عاشق
به روی شانۀ یاران عاشق
گذشتند و رها کردند در باغ
مرا تنها، سپیداران عاشق