سُبحه

آن را که ز دردِ دینش افسونی هست
در یاد حسین، داغ مدفونی هست
هرگاه ز خاک کربلا سبحه کنند
در گردش آن چکیدن خونی هست