عمو

هم از درد و هم از غم می‌نویسم
هم از باران نم‌نم می‌نویسم
سه تا حرف
              ع
              م
              و
                 را در دوبیتی
جدا افتاده از هم می‌نویسم