شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

اَوَفَیتُ یا اباعبدالله

دیدی که چگونه من شهید تو شدم
هنگام نماز، رو سفید تو شدم
گفتم: اَوَفَیتُ یا اباعبدالله...
خوشبخت شدم تا که سعید تو شدم