شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

عید آمد و...

عید آمد و ما حواسمان تازه نشد
از اصل نشد اساسمان تازه نشد
شد تازه زمین و آسمان امّا ما
افسوس به جز لباسمان تازه نشد