شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

قامت طوبی

شیطان به بیت حیّ تعالی چه می‌کند‌؟  
آتش به گرد خانۀ مولا چه می‌کند‌؟...

رویش سیاه گردد و دستش شکسته باد
قنفذ کنار خانۀ مولا چه می‌کند‌؟

دارالزیارۀ نبی و آستان وحی
ای وای من، مغیره در آنجا چه می‌کند‌؟...

باید ز تازیانه بپرسم که در بهشت
آثار خون به قامت طوبی چه می‌کند‌؟

گل‌ها ز غم فسرده و، پروانه منتظر
شمع ز پا فتاده، به صحرا چه می‌کند‌؟

با بودن دو داغ بر او گریه گشته منع
‌«میثم» ببین به فاطمه دنیا چه می‌کند؟