رود

بر شانۀ یارش بگذارد سر را
بردارد اگر او قدمی دیگر را
دیوانۀ‌ دریاست، مگو ای دل‌سنگ!
با رود حدیث مرگ در بستر را