دریا

ای کعبه به داغ ماتمت نیلی‌پوش!
وز تشنگی‌ات فرات در جوش و خروش
جز تو که فرات رشحه‌ای از یم توست،
دریا نشنیدیم کشد مشک به دوش